Navigation Chikamu

MAZANO

Kana kubuda pachena kukava chinhu

Patinopinda muchikamu chechipiri chechikamu chetatu chino cha2020, nyika yebasa haina kumbobvira yawana manyawi akadaro, ichitsvaira zvese kufanozivisa kwegore rakasviba kwazvo muupfumi hwenyika. Pakati pekutambudzika ...

Alzheimer's: sei kuderedza njodzi?

Chirwere cheAlzheimer chine njodzi zvakanyanya nekuti, kuwedzera kupinza munhu mukunyongana nekutambudzika, zvinogadzirisa kwazvo avo vakamukomberedza. Pamberi pemunhu waunoda, waunogara naye zvese zvako…