Anopomerwa kuti "kuurayiwa" paMoussa Sidibé: Issa Tangara akatongerwa kugara mujeri

I1 Session yeAssize Court of Bamako yakaongorora nyaya yaIssa Tangara inopomerwa "kuuraya" nemaune. Mushure mokuongorora faira, uyo akapomerwa akatongerwa upenyu hwejeri.

Mashoko anoratidza kuti Issa Tangara naMoussa Sidibé vaiva nhengo dzeboka rehama dzaiungana kakawanda pamberi pehama yaOumar Konaté muDaoudabougou yeti. Uye ichimhanya 2016, neSvondo, masikati machena, Issa Tangara, yasvika seanowanzo "Achisekerera" pachiteshi chemotokari, akabata Moussa Sidibé nebheti yapamberi yemakina ake.

Paakazvidza, akaita chimwe chinhu zvakare. Izvi zvakanyanya kuwedzera Moussa akasimuka kubva pachigaro chake uye kurwa kwakamuka pakati pevaya vakauya kuzorwisa. Apo dzimwe nhengo dzeboka racho dzakadziparadzanisa. Vakaramba vachinyomba mumwe nomumwe uye zvakare vakapinda mumarwadzo, panguva iyo Issa akagamuchira kubva kuMoussa kuputika kumuseve wake wakazarurwa. Saka Issa Tangara, kusagutsikana maronda ake, vakaenda usiku kumba Moussa kugadzirisa zvemari dzake paaibvunzwa zvakaitika pakati pavo masikati. Haanazeza kumurova nebheni asati atiza. In akapukunyuka, akanga sued ne Musa mumba pedyo kwaakanga zvapfuura, mugumisiro akuvara ake.

Vachizivikanwa, vabereki vaMoussa vakacherechedza mapurisa akasunga Issa Tanagara uye mushure mekunge apera mapurisa nemapurisa e4e Arrondissement, akatongerwa mhosva yokuuraya.

Kubva rokutanga kuongorora uye napamberi kuongorora mutongi, Tangara Issa rakabvuma chokwadi anotuka naye, asi achizvidavirira akati panguva rokutanga kunzwa iwoyo kumativi 19 maawa, akasangana Moussa mamiriyoni mashoma kubvira mberi kweimba yavo. Akamubvunza nezvakaitika pakati pavo masikati. Maererano naye, panguva mukutsinhana ichi, Moussa akatora banga akakwanisa kubvisa pamberi kubaya naye mudumbu pamwe akati nebanga. The banga akaramba midzi mudumbu rake.

Pamberi pemumiririri wekuongorora, anoenderera mberi kuti haadi kuti kufa kwaMoussa, kuti kwaiva nekusveta ruoko rwake kubvisa banga raakagadzirirwa kwaari, kuti akabayiwa. Asi nzira iyi yekudzivirirwa kweanopomerwa haibatsiri.

Zvechokwadi, pachigaro, uyo akapomerwa akaramba chokwadi. Zvechokwadi, maererano naye, kupesana kwakaitika pakati peawa 19 nemaawa 20. "Handina kutarisira chimwe chinhu. Munhu wacho akanditora nemutsipa, ndaigona kumubata asi iye akabata muruoko rwake banga. Aida kundirova, asi ndakakurumidza kupfuura iye ", akaratidza kuti anopomerwa.

Nekuda kwake, musikana weiye akabatwa, Aminata Sininta, akaudza bhar kuti pazuva redambudziko, iye aine mukomana wake kumba. "Takanga tagara pasi kwemaawa 21, Issa akauya pakarepo ndokutanga kurova pakutanga, ipapo mapanga mumimba. Akamuchengetawo.

Zvose zvakaitika pamberi pangu ", "akadaro. Muchuchisi, mumhosva yake, akayeuka kuti uyo akapomerwa mhosva uye akaurayiwa aiva shamwari dzakanaka kwazvo. Iko kusagadzikana kwakaguma mumutambo. Nokuti, anoti, uyo akapomerwa akaregedza kutsamwa kwake zuva rose kusvikira usiku. Iyi ndiyo nzira yaakaenda nayo kune yaaifamba nayo pfuti yekutanga kupfura, uye yechipiri. Uye kurohwa uku kwakanga kuri kumuuraya. "Akabayiwa. Pakubvunzurudza kwokutanga, akanga abvuma chokwadi ichocho asati adzorera pamberi pemhosva mumiriri "he hammered.

Zvose zvaaipomerwa mhosva zvaisakundikana nokuti pamagumo ekutongwa akaiswa mujeri uye akatongerwa kuiswa mujeri.

Boubacar PAÏTAO

Nhasi, Mali

Nyaya iyi yakatanga kutanga http://bamada.net/inculpe-pour-homicide-volontaire-sur-moussa-sidibe-issa-tangara-condamne-a-la-prison-a-perpetuite